Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f » • • -"

ORDRES V' concerneerende de Lyften,

welke by Zyne Hoogheids Ord>e van den 13 Auguftus 179?, zyn gerequircert van alle de Ritmee fiers der Cavalier ye >en Ca- pïteinen der 'Drazond^rs t in ditnfi van deezen. Staat.

Art. 1.

IN het Hoofd van deeze Lytte , moet de naam van het Regiment» en de naam van den Capi(ein of Ritmeetfer ingevuld worden; als meede de tyd wanneer de Capitein of Ritraeelier deffdl's Compagnie bekomen heeft,

x.

Onder de fchuld, welkers opgaave in het eerde Articul van de LyÜe gerequiteerd word, moet niet begreepen zvn de fchuld der Ofhcierefl, maar wel die der Wagtmeellers, na afuek van het geene zy voor haare Montering fchuldig zyn.

3-

ïn het tweede Anicul van e Lylte moeten de Manfchappen op eikander volgen naar tyd< rdening, naament]yk zo, dat, die geerc weike op, of na, den %$ Maart 1788, met achterlaating van fchuld, het eerlte geÜorven, gedefeneert, de Paspoort bekomen heeft, gegagcert is, een Briefje van Ontflag gekreegen heeft, of ge executeert of « eggejaagd is, boven aan komen, en zo vervolgens.

In de Rubrkquen, de <Docdcn3 de 'Deferieurs t§c* word een 1 gezet, voor de naam van ieo^er Man die in dat geval is.

In de Rubricq , wanneer afgegaan j moet gezet worden de dag, de maand en het jaar. PUI DEEL. A Ia

KONINKLIJKE bibüothi6 Verz. Plakkaten

q. '75 No. ^5

Sluiten