Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYfNE HOOGHEID confidereerende dat in de aftueele omflandigheeden der tyden de gewoone Verlooven, nog niet kunnen worden verleend, en aan den anderen kant, dat 'sLands dienit vordert, dat op werving gezonden worde, om de Regimenten en Compignien te'completeeren, en dat ook eenige Verlooven aan de Officieren dient te worden ver. leend; heeft goedgevonden hier meede aan alle Gouverneurs, Commandeurs en Commandeerende Officieren der Steeden en Plaatfen met Trouppes van den Staat bezet, te permitteeren, om na dat dezelve zullen zyn geinfpefteerd verlof te mogen geeven, aan alle de Regimenten Cavaüerie, Dragonders en Infanterie, mitsgaders aan het Corps Artillerüten en Mineurs, zoo en in dier voegen als hier na zal worden bepaald.

Aan de Collonels, Collonels Commandanten, ColTosels titulair,Lieutenant Collonels en Majors, 701 van de Cavaf* lerie, Dragonders als Infanterie en Mineurs, zal verlof mogen gegeeven worden op den voet als by het Reglement van den 18 February 1771 is gearreüeert; omtrent de Rkineeüers, Capiteins of Subalterne Officieren van de Regimenten Cavallerie, Dragonders of Infanterie, als meedevan het Corps Mineurs en van het Regiment Artillerieën, zal aan het kleinfte derdepart verlof mogen gegeeven worden, dus zal van twee tot vyf Capiteins of Subalterne Officieren, maar één zich mogen abfenteeren; van zes tot acht, twee; van neegen tot elf, drie; van twaalf tot veertien, vier; en verder in dezelvde proportie;wordende die geenen welke reeds verlof bekomen hebben, of abfent ziek zyn onder de te geeven verloven begreepen, en zullen, in dien dat getal abfent is, geene Capiteins of Subalterne Officieren, zich mogen abfenteeren voor dat een der thans abfente gereverteert is, op dat ten minttentwee derde der Capiteins of Subalterne Officieren altoos prefent in het Guarnizoen zyn: — En FIJI. 'DEEL. A Zul-

Sluiten