Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t &4i^tV //ft CO

ZYNE HOOGHEID, in confideratie neemende, dat het nodig is , dat omtrend het participeeren van de Onder-Majors in de avancementen, vallende in de Regimenten, tot welke zy behooren, eene vafte en egale orde plaats hebbe; en daar by teffens overweegende, dat 's Lands dienft vordert, dat voor het vervolg een vafte voet worde beraamd ten opzichte van de begeeving der refpeclive Onder-Majors plaatzen, ten einde voor te koomen, dat het getal derzelver, onder de dienftdoende Officieren van een en het zelfde Regiment , niet te zeer vermenigvuldigen heeft goedgevonden by deezen te bepaalen en vaft te ftellen:

En wel eerftelyk, met betrekking tot de Cavallefie en Dragonders, dat geen Officier tot dezelvebehoörende,tot Onder-Major zal worden aangeftelcl, dan onderafftand van deszelfs Paardengeld; zoo nochtans, dat de zodanige in de titulaire avancementen niet hooger zal kunnen dcelen, dan ■ tot den Rang van Ritmeefter; en wat aangaat de effeéfive avancementen, niet hooger, dan tot den Graad van Lieutenant effectief, min, by de aanftelling tot Lieutenant effectief, afftand doende van het Paardengeld, even gelyk zulks door hem van des2.elfs Cornets- of Vaandrigs Gagetevooren was gedaan; — En voords, dateen Officier, tot OnderMajor aangefteld zynde, en zich vervolgens geneegen v4ndende, weeder by deszelfs Regiment in té vallen, om naar zynen rang boven de hier voor vermelde Graaden te participeeren, zoo in de effective als titulaire avancementen, by het zelve plaats hebbende, zal moeten quiteeren dc Onder-Majors plaatze, tot dien tyd toe by hem bekleed:

En voords, dat,by de Infanterie, een Officier, tot OnderMajor aangefteld zynde , zyn rang in deszelvs Regiment | zal gereekent worden te gaan, even gelyk die der overige j Officieren, en dat dezelve zal kunnen deelen zoo wel in j de effective als titulaire avancementen, zelfs tot den Graadfe van Capitein titulair, doch zoo de zodanige aan dentourr VL1L DEEL. A zai

oo

d Z

Sluiten