Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ co

'Generaale Ordre en Regiemem

van Zyne Hoogheid', voor de Troupes in dien ft van hunne Hoog Mogenden, gedeftineert voor de Colonien van den Stam in America en de JVeft - Kuft van Africa, waar na dezelve zich zullen hebben te gedraagen op de Schepen, met welke zyr zoo nu als in het vervolg , naar de voorfz Colonien zullen worden getransporteerd

Art. ï.

F"\E Godsdienft zal op ieder Schip des morgens en des J-/ avonds door het leezen van een Gebed, uit het Boek genaamd de Chriftelyke Zeevaart, naar behooren waargenomen worden.

2.

De Schafting voor de Onder-Officieren en Gemeenen, gelyk ook de Tafel voor de Officieren, en de diflributie van de ververfchingen voor de Zieken als andeiTints, zal gereguleerd worden, zoo als zulks by Hunne Edele Mog. de Heeren Raaden der Colonien zal worden geordonneerd, en in de Cherte Parthyen wegens het huuren der Schepen of Plaats in dezelve vermeld, zullende telkens Extracl: uit die Cherte-Parthycn aan den commandeerenden Officier worden ter hand gefield tot zyne informatie en naarrigt, doch word -aan den commandeerenden Officier op ieder Schip overgelaaten, om naar tydsomftandigheden met overleg van den Schipper het Randfoen te mogen vermeerderen of verminderen, waar van op de Confumptie-Lyft behoorlyke Aanteekeningen zullen moeten worden gehouden.

VUL DEEL. A Art. 3.

^5 No. 8 3

Sluiten