Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYNE HÖÖGHEID. als daar toe exprefielyk geauthorifeerd zynde by Refolutie van hunne Hoog Mog. van den dezer, laft en ordonneerd hier mede de Colonels ofCommandeerende Officieren van alle de Regimenten, zoo Cavallery, , Dragonders, Huflaaren als Infanterie, m dienft van dezen. Staat, om de nodige aanftalten te maaken, en zig te voorzien van het nodige, om, wanneer het Plan van Augmentatie van 'sLands Troupes, het welk thans een objeft is van de deliberatien der hooge Bondgenooten, en welke binnen korten waarfchynlyk zal zyn getermmeerd, en m gevolge van welk Plan elke Compagnie Cavallene, Dragonders en Huflaaren zoude worden geaugmenteerd met een Quartiermeefter, een Gefryte Corporaal en zeftien Ruiters, Dragonders of Huflaaren, en de Staven met een tweede Adjudant, een Onder-Piqueur en een tweede Meester Chirurgyn. ^ . ,

By het Regiment Hollandfche Guardes te voet ieder Grenadier Compagnie met 6 Grenadiers, en ieder Compagnie Musquetiers met 7 Musquetiers, By de 34 Regimenten Nationaale, Duitfche en Walfche Infantery, als mede by het Battaillon Waaien van de Collonel dePerez, ieder Compagnie Grenadiers met een Capitcin des Armes, een Pypeï en 16 Grenadiers, en ieder Compagnie Musquetiers met een Capitein des Armes en 14 Musquetiers, en de Staven van de bovengemelde Regimenten en het voorfz Battaillon met 5 Muükanten. En by het Battaillon lichte Troupes van den Colonel Grave van Dam alleen de Grenadier Compagnie met een Capitein des 'Armes, een Pyper en 16 Grenadiers. En de 8 Compagnien van het Regiment Zwitferfche Guardes en de 60 Compagnien van de Regimenten Zwitfers en Grifons van de Lt. Generaals Schmidt en May, de Generaal Majors Stokar de INeuVUL DEEL. I1" :'A 1 mmm\ lom

Sluiten