Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

De Edelmoedige n.

voortreffelyk karakter als dat van Arabella die leering zeer geuiaklyk maaken zoude.

Grandison.

Myn vader! Ik zal u myn geheele hart, in 't byzyn van den heer Bernois, onbewimpeld open leggen. Zo dra gy my hadt toegedaan hier eenige maanden te mogen doorbrengen, heb ik myn voordeel poogen te coen met zulk eene gelukkige nabuurfchap als die van den heer Bernois, en zyn refpeftabel gezin; Die heer heeft my de eer gedaan van my den toegang tot zyn huis beleefdelyk te vergunnen , en ik vleie my zelfs eenig aandeel in zyne waare vriendfchap verworven te hebben; Ik heb in die bezoeken de eer gehad van ook mejuffrouw Arabella te zien; ik was op het eerfle gezicht reeds verrukt door zo veele bekoorlykheden; het geen ik vervolgens van haare beminlyke hoedanigheden hoorde en zag, vervulde my met de allertederfte gevoelens; en ik kan my op dit oogenblik geene grooter gelukzaligheid verbeelden dan haar ie bezitten; maar nooit heb ik myn hart vergund liefde te koesteren die eenige wroeging verwekken konde, noch genegenheden toe te geven daar een ander door benadeeld konde worden. Wetende derhalveu , dat myn neef Eduard in oud Engeland reeds zyn best gedaan hadt om de genegenheid van Arabella te winnen, heb ik het van myn plicht geoordeeld myne gevoelens, hoe vuurig ook, in mynen boezem te fmooren, en Eduard Harwood....

Merchant.

Wat raakt ons langer Eduard Harwood? Hy heeft

alle

Sluiten