Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te handelen, s als bevonden, zal,. worden ,te behooren.

5°- De Stemming afgeloopen zyn^e, zal de Bus verzegeld ter Secretarye worden ger depofiteerd, en 's anderendaags door dezelfde Commisfie uit de Municipaliteit, die ><> ver de Stemming geftaan heeft, worden ge? opend, in prsefentie van al zodanige Burgeren , als verkiezen zullen daarby tegenwoordig te zyn, ten welken einde de tyd en plaats dér opening, by de Publicatie enBilletten, hier boven vermeld, mede zal worden bekend gemaakt.

6°- De Billetten zullen, ten byweezen als voor, één voor één uit de Bus. worden ger haald, en van de daarop gebragte Naamen, door gezegde Commisfie geformeerd eenpertinente Lyst, zo van die geenen, die tot Schepenen, als feparatelyk van die geenen4 die tot een andere Regeeringspost zyn benoemd ; zullende deze Lysten opgemaakt, en door de Commisfie behoorlyk getékend zynde, de Stembilletten terftond worden verbrand, en de Verkiezing-Lysten vervolgen^ ter Secretarye gedeponeerd. , 7°- Die geenen, die de meeste Stemmen volgens dezelve Lysten zullen hebben, als Schepenen, of andere Municipaliteits-Le7 den refpeólivelykj zullen gehouden worden voor wettig gekoozen., ena indien de Stemmen

Sluiten