Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID! FRTHEID! BROEDERSCHAP!

In den BOSCH, den \%&n January ï8oo, het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel, aan alle Gemeente-Beftuuren binne» dit Departement.

BURGERS!

geeven Ü kennis, dat 'tUitvoerend Bewind den I2den December 1799 heeft beflooten, dat de Burgers, welken , hoe zeer gppni-Rgistreerd zynde, echter niet werkelyk gewapend, nog onder eenig Corps opgenomen zyn, geene Pag van een commandeerend Officier, tot het verkrygen van eene buitenlandfche Paspoort, noodig hebben, en dat de geënregistreerde, fchoon niet gewapende Burgers, even als die, welken werkelyk gewapend zyn, buitenlandfche ' Paspoorten kunnen bekomen.

Heden hebben Wy ter Onzer Vergadering in over* weeging genomen, hoe dat veele Gemeehte - Beftuuren, door eene allenzins ftrafbaare nalaatenheid, niet 20 als 't behoort aan Onze Aanfchryvingen voldoen, waar door Wy meermaals in de onmoogelykheid worden gefteld, om de Aanfchry vingen van 't Uitvoerend

Sluiten