Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

SELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den BOSCH, den i«en Augustus 1800, 't zesde jaar der Bataafsche Vryheid.

Het DEPARTEMENTAAL BESTUUR van de D o m m m l , aan alle Gemeentebefluuren binnen hetzelve DEPAR7EMENT.

BURGERS!

Heden hebben wy van den Agent by het Departement van Inwendige Politie en toefcigt op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren ontvangen eene Misfive, de dato 22en July iSeo, van den volgenden inhoud:

BURGERS BESTUURDERS! By Misfive van den 25en February des afgeloopen Jaars, bracht ik, ter voldoening aan het Bejluit van het Bewind van den I9en tevooren, ter kennisje van de refpeclive Intermediaire Adminiflrative Bef uur en over de onderfcheidene voormaalige Gewesten, het Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van den I4en derzelve Maand, genomen na verklaaring van onverwylde noodzakelykheid en houdende eenige bepaalingen nopens de v.yze van Tauxatie der baaten en laften, behoorende aan plaatselijke Kerkgebouwen ; en zulks met last, om de differente Municipaliteiten mede van hetzelve Decreet te informeeren, ten einde zich, by voorkomende gelegenheden, daar naar te kunnen gedragen.

En daar het Uitvoerend Bewind als nu, by Be/luit validen i6cn July l.l. ter myner kenni/fe heeft gebragt, dat 't bovengem: Decreet van 14.cn February 1799, by Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van den 1 i^n dezer hopende Maand, genomen na voor afgaande verklaaring van onverwylde noodzaakelykheid, is gerenoveerd, zo heb ik vermeend UL. daar van niet onkundig te mogen laat en, maar UL. by deze te moeten aanfehryven daar van ook aan de refpe&ive Municipaliteiten onder Ulieder resfort kennis te geeven, ten einde zich daar tiaar by vervolg te blyven reguleeren.

KON!NKL!J:<Z B\ZUZTAZZY, Vcrz. Phklatan

Q. No. 1 $

Sluiten