Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ELYKHEID! VRYHEID! BROEDERSCHAP!

In den Bosch, den c^en Auguftus 1800, 't zesde jaar der 'Èataaffche Fryheid.

'Het Departementaal Befiuur van de Dommel, tan allé Gemeentebtftuuren binnen hetzelve Departemm.

BURGERS!

O p aanfchryving van den Agent van Finantien, de dato ajen July 1800 , en agtervolgens het Regiemenc of Ordonnantie, by Publicatie van den 21 en daar te vooren bekend gemaakt, waar haar de Goud- en Ziil ver-Smeden, mitsgaders zodanige Winkeliers of an* dcre Perfoonen, die in gemaakt Goud of Zilverwerk; Negotie doen of Handeldry ven , zich zullen hebben te1 gedraagen, hebben wy ons verpligt gevonden, U.a?r*. tefchryveii, om 'c nodig onderzoek te doen, pf binl pen uwe Gemeente zich vyf of meer perfoonen bevinden , welken genegen zyn \ om .als Goud- of Zilver-Smeden te fungeeren, en zo Ja, gelaften wy C: i°- Om met den meeftcn fpoed opteroepen en binnen den kortst mogelyk te bepaalen tyd voor ü ie doen compareeren alie zodanige ingezetenen uwer Gemeente,, die var» nu voortaan ais Goud-of Zilver-Smeden zouden willen fungeeren , willen blyyenfurigecie;: ■ of eenjgê Negotie dryven iri gemaakt Goud- of Z\U venVerk,- d°zëlveri ztg vervolgers daartoe 'ié doe i Iri fchryven in een règifter onder Art. 20, vafi fdoki iè' glement nader omfchreeven ; en eindelyk dorzcjïen. Naamen enz: volgens een tabel, waarvan 't Conceèc hier nevens gaat,' aan'_ dit Beftuur \ voor 3cn aieB Wè fultfia 1800 3 intesendfao,'

KOKl HKUJX~ BJ3UOTHEEK

• Vers. PLkkü-n

® Na 14

Sluiten