Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEID! VRYHEID, BROEDERSCHAP!

In den Bosch den i8ea Juguflus 1800, het zesde

Jaar der Bataaffdie Fryheïd. Het Departementaal Beftuur -van de Dommel , aan

alle Gemeentebejlmren van Int zelve Departt'

ment.

BURGERS!

De A&nt van 0orloZ heeft °DS by misfivc van deI? iacn Auguftus 1800 en daarby gaande Extra£t verbaat van denzelven dage geïnformeerd , dat hy de respective Corpfen van 'sLands Armée heeft aangefchreeven ; om,op marsch gaande, niet meer als voor één dag vivres en fourage te neemen , en vervolgens dagelyks op de plaats, waar nagtkwartier wordt gehouden, van dert aanneemer of van de Muncipaliteit de noodige radon* te ontvangen, met wel expresfelyken last aan bovengen: Corpfen, om de Municipaliteiten zo fpoedigmoogelyk te adverceeren, wanneer zy in de eene of andere plaats zullen veraagten, als mede, om zodanige Municipaliteit te gelyker tydte doen overhandigen een ftrekte lyst van de prefenti manfehappen en paarden , welke door den commandeerenden officier van 't Corps zal moeten geteekend zyn, en overeenkoomen met de bons; welken aan de aanneemers of Municipaliteiten ieder dag voor de vivres en fourage worden afgegeeven.

Wy geeven U daarvan by deze kennis , U tevens bbferveerende, dat by onvoorziene toevallen, Troepes ' bevelen kunnen bekoomen , om op 'toogenbliktemar• èheereh i cn daar door obk de Mnnicipalkeicen mee

Sluiten