Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

GELTKHEID, VRTHEID,

BROEDERSCHAP.

In den BOSCH, den iitn Augustus 1800, het zesde Jaar der Bataaffche Frykeid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel aan alle Gemeentebeftuuren ' binnen hetzelve Departement.

BURGERS!

Wy bebben ontvangen een Decreet van bet Vertegenwoordigend Licbcbaam des Bataafjcben Volks t de dato 20«» May 1800, van inboudt ah volgt:

13y refumtie gedelibereerd zynde, over het rapport van de burgers Reprefentanten Fompe van Mterdervuort en verdere, by decreet van den 8e" April I. 1., gecommitteerden ter examen eener Miïöve van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 4e» te vooren fub No. daarby voorgedragen hebbende, om, by amplhtie van 'c 15e Art. van het (Se Hoofddeel •ran bet Reglement van de gewapende Burgermacht, te bepaalen, dat de kosten, moetende vallen op de verzorging der gefchikte locaalen voor de Battaillons Provoosten en wooningen der gemelde provoosten, voor de Amunitie Kamers en Vergaderplaatfen, en voor de raad van Adminiftratie en Discipline, zullen gedragen worden , door de gezamentlyke Gemeentebeftuuren van ieder Departement, ora naar billykheid door de Departementaale Beftuuren re worden geregeld. En zynde hetzelve rapport den ie May 1. I., ter dezer Vergsderinge uitgebragt en in de Notulen van dien dag geïnfereexc, en de tweede en derde leeziug daar vin op den A 5«o

MONINPCLfJKE 03ZLl 37HZE Vcrz. Pi-:J'.^t-n

Sluiten