Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

GELTKHEID, FR1HE ID,

BROEDERSCHAP.

In den BOSCH, den i2en September 1800, het zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel aan alle Gemeentebeftuuren binnen hetzelve Departement.

BURGERS!

ffly hebben ontvangen een Be/luit van 't Uitvoerend Be•wmd 5 de dato 6«> September i8co No. 43, van inbtude ah volgt:

G edelibereerd zynde op eene Misfive van de Agenten van Inwendige Politie, Nationaale Opvoeding en Nationaale Ecoromie, van den 22^ Augustus 11; houdende, ter voldoening aan het Befluit van den i5en July 11, No. 6, prealabel rapport, nopens 't in werking brengen van het Reglement op het algemeen Armenbeftuur; is, conform de voordragt daarby gedaan, beOoten: de respeftivp Departementaale Beituuren aantefchryven, zo als gefchiedt by deze :

10. Om van de respedtive Gemeentebeftuuren binnea hunlieder Departement te requireeren, opgaave van den Staat van het Armenweezen, voor zo verre het zelve door hen, of van hunnentwege, en niet Kerkelyk, wordt geadminiffreerd, en mitsdien van het getal der bedeelden, en het montant der bedeelingen, zo m geld, voedfeï, kleeding, als anderfins, alles volgens de laatstgeflotene rekening, mitsgaders van den Staat der fond* fen er bezittingen, uitmaakende den eigendom van hun gemeentelyk. Armenwcezen; alsmede van den opbrengst A der

Sluiten