Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i >

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den BOSCH, den *4?» November 180©, *ef zerfe ?aar der Bataafjcbe Vrybeiéi

Het DEPARTEMENTAAL BESTUUR, van de Dommel, aan alle de Qetneencebeftuuren van hetzelve Departement. \

BURGERS!

Op aanfchrvvint; van den Agent van Oorlog van den fM November 1800, io,geevenwyu kennis, dat liet Uitvoerend Bewind den i$<fo daartevooren N<>- 7heeft befiooten als volgt : tc «ïer"-» een Decreet van bet Vertegenwoordigend.

verklaarivs van onverwylde noodzaaklykheid , ^ f woX't *a« % #«M tó« de» 29-' Ofober ]. l, )f$. i»=4. bepaalende, dat de Jaar en, welken iemand tot de Burgefwapening verpUgten voor den Jaare .8or verblyven oP den voet, zo ah die by Art. 9 der generaale bepaaUrnen omtrent de Introducé., van bet Reglement van 'Burzeraapening, by den aanvang der werking van betzélve is bepaald geworden, met in agtneemiiig nogtans, tan bet ü-ecreet van bet 1/eiUgenwoordigend LigCbaam, van den t5;" July U. (den 19"1 daaraanvolgende N°- 1 Mier ingekomen: abufivelyk op de dagieekening van den 1 luh fcy dit Decreet ingehaald).omtrent dezulken, weken na de reei/iratie tot eewn bepaalden ouderdom zyn eekomen', met verdere verklaaring, dat hetzelve zig zal iitllrekken tut den W» janmry aan/taande, uit hoofde, dat den aanvang van den dienst, volgens bet gearre/leerde Reelement moef geconfereerd worden te beginnen met den cJrm: das; dat wyders, en dien tengevolge, de mrigtmg Ier lierkte van de gewapende Burgermagt voor den -jaare iJtol znl blyven be/iaan, uit hetzelve getal balve Brtgadts infanterie, Battailions Jaagers tn Artillerie, ah mum

A

Sluiten