Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CELTKHEID, WITHEID, BROEDERSCHAP.

tn den BOSCH, den ig^n Maart 1800, het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel aan alïe Gemeentebeftuuren binnen 't zelve Departement.

BURGERS!

W y hebben van den Agent'van Oorlog ontvangen: een Befluit van 'tUitvoerend Bewind, de dato söfleti Fcbriiary 1800, No. 27, van den vulgcmteu inhoud:

Gedelibereerd zynde op eene Misjtve van den Agent van Oorlog, ian den ziften dezer hopende Maand, daar i>y, ingevolge Art, 3, van het 13e Hoofddeel van het Megle?nent van Burger-wapening, ter dispofitie aan het £<ewind kennis geevende, dat de Colonel van het Departement, van Texel, Druyvelïcyn, zig aan hem per Misjtve hééft gecdresfeerd, ten einde geïnformeerd te, worden, of een gewapend Burger, die van 's Landt wegen gekleed is, met 'er woon naar elders vertrekkende, die Kleeding zal moeten rettitu'èeren, of'behouden , en wyders daarby te kennen geevende, dat hy proviji'ineel tot een Provoost Arrest van drie dagen hadt order gegeeven, voor zodanige Burgers, welken zonder Confenty tf buiten dienst, de van 's Lands wege aan hun gegeeven Monteering, of Uniform mogten draagen.

Is befloten: ingevolge Art. 3, van het ï%e Hoofddeel van 't Reglement van Burgerwapening, by dezen te hepaalen, dat een van 's Lands wege gekleeden Burger, met 'er woon naar een andere Plaats vertrekkende, zytt Uniform of Monteering, wanneer hy dezelve nog geentwee Jaar en zal hebben gedraagen, tevens met de ont~ vangene^ Wapenrusting zal moeten restituèeren, op requifitie van den Raad van Adminiflratie van het BatUilhn, waartoe hy bthwde, gelyk mede de distin&iv*

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Vcrz. Ptókketen

q. 83. No. é

Sluiten