Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

Aanzienelijken Voorganger , wiens Godsvrtigt elks hoogachting , wiens kunde en doorzicht ieders eerbied, wiens minzaamheid elks lievde aan zich verbondt, is in uw perfoon gelukkig weer vervuld. — Gaven de eerftelingen ons reeds zulke aangenaame proeven van uwe vaderlijke zorg voor Sions heil, doordringend verftand in moeielijke gevallen, en vriendelijke toegangelijkheid voor de geheele Priesterfchaar; wat heil, wat voordeel, welk genoegen fpellen ons de volgende dagen van uw Kerk bewind! Blijv bij ons en verlaat ons niet, zo zult gij ons tot oogen zijn! — Uw God gedenke uwer ten goede alles, wat gij san zijne gemeente doet, en degrondfteen, die in Siou gelegd is, zij U tot een heiligdom!

Achtb're Burgervader! Daar onze harten Amftels Raad en Koopzaal, zo wel als de Oosterfche Gewesten, geluk wenfehen met zulk een edelen voorftander der maatfehappij, verblijden we ons, in die gegronde hope, dat de welftand van Nederlands Jerufalem, de bloei van Amftels Sion het beftendig voorwerp van uwe vaderlijke zorge blijven zal. — De Heere .zij uw raad fterkte en wijsheid in het loffelijk regeeren van deeze groote Stad Gods! — Blijv lang de kroon van Amftels Raadhuis, de wellust der Burgerfchaar , en het fieraad der Gemeen-

O yoords

Sluiten