Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li SYNODALE LEERREDE

onverwinbare fterkte, waar mede de Bouwheer der Kerke haar gelegd heeft. In 't jaar vijf en dertig en daaromtrent van onze Jaartelling hebben deze twaalf getuigen, openlijk, gerichtlijk, Jefus openbare wonderen, met benoeming van perfonen,tijd, plaats, omftandigheden , bijzonder zijne verrijzenis uit de dooden , ten bewijze dat Hij, Mesfia , Gods Zoon ware, dien de Hoofden des volks vermoord hadden , beweerd. En alle de getabberde Raadsheeren, 't gericht, met millioenen inwooners des lands, weten geen raad, twaalf geringe Visfchers met tegenbewijzen te overtuigen; moeten 't aanzien , dat zij zich op Overheid en Volk tevens beroepen; en kunnen niet beletten, dat de gekruiste Jefus erkend, openlijk uitgeroepen, en gehuldigd wierd, als Mesfia, de Zoon des leevenden Gods, uit hoofde van zijne opftanding uit de dooden. Wij geven 't ftoutde onge¬

loof, dat zeventien eeuwen gepoogd heeft deze rots omver te werpen, hier toe nog zeventien volle eeuwen tijd; want minder toe te daan, ware .in een ondoenlijke zake te veel verhaasten. Maar neen, Jefus Christus , die uit den zade Davids was, naa den vleefche, is voor 't toen leevend en alle volgende gedachten, krachtigüjk, onwederleglijk, bewezen de Zoon des leevenden Gods te zijn, uit de opflanding van de dooden, volgends Rom. I: 4. En 't ganfche huis Israéls,

naa

Sluiten