Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót: uit de Re:

folucien van de Re eren Staaten van Holland eri Weft-Vriesland y in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op

Vrydag den 16 September 1785.

ONtfangen een Miffive van Zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange, gefchreven in den Haage den 14 defer, waar nevens aaxï Hun Ed. Gr. Mog. laat toekomen de nadere Memorie; eer adftructie van Zyn Hoogheids Miffive van den 28 November 178.3.en van de gededuceerde gronden in eene daar by gevoegde Memorie; nopens het different met de meerderheid van de Vröedfchap der Stad Alkmaar? breder hier na geinfereerc.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goed gevonden en verftaan dat de voorfz Mifiive en daar by gevoegde nadere Memorie, by de anterieure Stukken over dit fubjeét den 3 December 1784 commiHcriaal gemaakt, zullen worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, en de Vergadering daar op gediend van derfelver conllderatien en advis; en is , dien onvermindert, Copie daar van verfogt door de Heeren Gedeputeerden der Stad Alkmaar om daar op te verÖaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

Accordeert met de voorfz Refolutien.

Mis [tv e vau Zyn Hoogheid met een nader Memorie tot, adftrutlie van dejfe/fs Mïsfive en Memorie nopens het different met de meerderheid vait de Vroedfchap der Stad élkmaar over de Magiftraats befteU'mg*

GommïJJ. en

Overgetmmen.

Sluiten