Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 3n

zyn ook fpeciaal deeze quaiificat'ë en beëedfgctë Commifïie, die de waarborg voor Hun Ed. Gr. Mog. in alle de voorfz delatien in byzondere aanmerking komen, mei opfigt iot Zyne Hoogheid, welke als een meedelid der Regering van deeze zelfde Souverainiteif, als zeer notabel gegoed in Neederlands Gemeenebeü , en boyen dién als een afüarriraeling van de Grondleggers ën Befchermers van de Vryheid en Independentie van de Republicq , en eè ipfo van dat zelve Oppergezag van Hun Ed. Gr. Mog., in deffelfs main&ien voor én ten behoeven van Hoogltdezelven meer als ymand is geinterresfeert, en aan wien uit hoofde van dit alles dan ook individueel al dat geen, 't welk by de ophouding zyner functie als Gouverneur en Capitein Generaal, colleBive aan HH. Gecomm. Raden word opgedragen, grondwettig in deeze zyne Charge is gede» fereert en competeert; en gevolgelyk, wanneer men in weerwil van dien egter zoude mogen meenen? dat ter beveiliging van deeze alzoo erkende Oppermagt van Hun Ed. Gr. Mog. minder vertrouwen zoude behooren gefield te worden op Zyne Hoogheid als op eenige andere geauthorifeerdens, wie dezelven ponder reverentie) dan ook zouden kunnen zyn, zou zulks eeniglyk kunnen heruiten op de onderstelling van een praejudiciabel misbruik of hooglt gevaarlyke extenfie van het voorfz aan Hem gedemandeert ondergefchikt en reprefentatief gezag; dan waar omtrend Zyne Hoogheid lig niet alleen in allen opfigten vrykend , maar Ook vertrouwt , dat by niemand in de Republicq eenige gegronde verdenking veel min befchuldiging zal kunnen plaats hebben.

Maar dewyl egter Hun Ed. Gr. Mog. aan de eene zyde by het antwoord aan Zyne Koninglyke Majeftcit van PruyfTën eene genoegfaroe kennis van de Conftiiutie der Regeering van deeze Provincie aan Zyne Hoogheid toekennen, en hét teffens waar is, dat de Suilenu by Zyne Hoogheid aangenomen omtrend het gezag over de'Militie in dezelve Provincie, zo als reeds is geobfërveert, niet nieuw is, maar ten allen tyde by alle Heeren Gouverneurs en Capireins Generaal is llaande gehouden, en zoo als hier voor meede reeds geilen is, door Hun Ed. Gr. Mog. op allerley wyze gejuftiffcëert; enMat nogtans aan den anderen kant by het voorfz rapporc word voorgedragen, dat daar, uit als nu fchromelykc gevolgen zouden mogen worden geapprehendeerr,door dien Höogltged. Zyne Koninglyke Majelteit van -IPrmiiën , wegens de aan Hem toegefcheene notoire verkorting van dit recht van Zyne Hoogheid fig> °P e<?n vriendnabuurlyke wyze by Miffive aan Hun Ed. Gr. Mog. heeft geaddrefleert , en daat Zyne Hoogheid lig egter nie: kan imagineeren, dat H ? '/..>•!

Sluiten