Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(t )

Mfffive van Zyne Hoogheid.

Ree. 12. s

Êoog Mogendë Heèren!

IN de critique omftandigheden, waar in het lieve Vadër1 land 7iS thans bevind,kuaneb wy niet langer ftilzmeni om onder het Oog van Uw Hoog Mog. te brengen , hoe wr,niet dan met e.ne gevoelige a3ndoemoge,en innig leedwezen, befchouwen de ongelukkige en hooggaande oneeeeni-hèden en verdeeldheden, die in deele Repubhcq ontftaan Ua tuilchen Regenten en Ingezetenen, m lommige Provinnen; en die tot die hoogte geklommen zyn , dat daar uyt zelfs verdeeldheden tuilchen de relpedive Bondgenooten te dugten zyn, waar uyt niets anders dan de aller fachealte gevolgen te voorzien, en niet minder dan eene ganTfchelyke omwenteling van de wettige en valtgeftelde Conitituüe van de Regeerby te vreezen i».

He fmert ons vooral, dat wy voor onzen Perzoon, en uyf hoofde onzer digniteiten en Éminente Charges«,-mirte deeze rampzalige verwarringen en oneenigheden, zo meikfyk geconcerneerd zyn, en by vee.en , onverdiend worden aan/emerRt, als de oorzaak en aanvoerder van alle deeze beroeps; waar door men niet alleen getragt heeft, ons bv de aeheele Natie verdagt te nuaken, maar zelfs het zo vLe heeft weeten ie brengen, dat wy het vertrouwen van vl en fe Staatsleden hebben verlooren, en daar uyt zien gebooren worden zodanige Staats-Refolutien , die de duySelykfte kenmerken wegdragen van een gemamfefteerd wantro wen omtrend onze denkenswyze en gehoudene Diredie, en waar door wy in onze eer en goeden naam met weung

geATolrer%n\y,hebben wy, tot ons innig leedweezen, befpeurd, dat men getragt heeft, door allerley onbetamelyke wegen het zaad van verdeeldheid te Ürooyen onder de Resenten en Ingezetenen vandit-, wel eer, gezeegend;,en in Sefvaard bloeycnd Vaderland; en dat men nimmer eenrge gelegenheid heeft baten voorbygaan om onzen Pcrfoon en S gehouden directre verd. t te r^3ft2£$& digüe handelingen en gedraagingen n een a»whaaiel> kit daglicht te {lellen; ja dat men zelfs zig n"™™™**** onze dierbaare en Koninglyke Gernahnne, ons Hay,, ware het mogelyk, in veragting te brengen by de gantfche

NEn"alhoewel wy ons regtmaatig beklag over de openbaare

ons en wat ons dierbaar is, meer dan een aan de Hee.ea Suattn van de Provinciën, alwaar zulks plaats had heb ben voorgedraagen , en niets meer geeyfcht , d£ d" *ü*™s dat/echt fn die Jaüitie mogte werden ^S1^ t^Ë^Jiï^^iï gebeuren, dat aan ons Sllyk verzoek, en gegronde kkgten, is gehoor gegeven^

Sluiten