Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V> A N P A G A N" E L. ■ 33

coneelen met volle middagklaarheid alsoverflroome , terwyl de verllandigen , van eeuw tot eeuw, tegen hunne tydgenooten zullen herhaalen: y De Franfchen hebben als toen de heerfchappy der Wet miskend."

Vooral voegt het der wysheid van deeze Vergadering , om haare bezorgdheid uitteflrekken over alle de Volken, welke naar de Vryheid haaken, en om de voortgangen niet te fruiten van dat weldaadige licht, dat zig op allerlei wyzen verfpreid, en allerwegen de graflieden, door de Despoten gegraaven, zal verlichten, en, voor de natuur en de maatfehappy, den flaaf uit den dooden zal opwekken. Zy zal derhalven deeze groote belangen weegen; want zy verantwoord voor de uitvverkfels haarer beraadïlagingen, aan de Nakomelingfchap , en aan de Gefchiedenis, Medeburgers! gy zult altoos alle de Volken aart ons lot willen verbinden , en de waardigheid en het geluk der franfche Natie nergens anders in befchouwen, dan in het ncemen der heilzaamlle maarregels, ten behoeve van de' geheele familie van het menschlyk geflagt

ONTWERP van DECREET,

eerste artikel.

De geweezen Koning kan en moet gerechtlyk geoordeeld worden,

tweede art ikel

'Er heeft befchuldiging plaats tegen Lodewyk Capet, den geweezen Koning, ti. deel. C der-

Sluiten