is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 VOORSTEL VAN ORDER

de onfchendbaarheid, en dezelve verwierp, en wanneer Lodewyk dan, in 't vervolg, ter gerechtlyke beöordeeling gefield, "er zig ten zynen voordeele van wilde bedienen, als dan zouden de Rechters genoodzaakt zyn van hem te moeten zeggen: Gy kunt u niet meer van dit middel bedienen, om dat de Conventie bevoorens reeds hetzelve verworpen heeft. Maar 'Lodewyk de zestiende zou alsdan zig billyk beklaagen kunnen, dat men airede uitfpraak over zyn lot en zyn leeven gedaan had, zonder hem gehoord, of ter zyner verdeediging toegelaaten te hebben. De Staatsfchryvers, de Wysgeeren, de verlichte en rechtvaardige luiden van alle landen zouden dezelfde klagten doen hooren, en de Nationale Conventie zou befchuldigd worden, van, aan een Nationaal misnoegen, misfchien wel aan eene Staatkundige bloedgierigheid,een Man opgeofferd te hebben, wiens misdaaden hem doemden, om door het zwaard der Wet te vallen.

Ik bid u, Medeburgers! optemerken, dat het geenzins op enkele rechtsformen zy, dat ik myne aanmerkingen gronde, welken eerbied dan ook deeze befchuttende formen van onze goedederen, leeven, en perfoonneele vryheid, verdienen mogen : maar zy rusten op grondbeginfels, befiaan hebbende voor het aanweezen van alle Jyfflraflyke Wetboeken; op grondbeginfels zo oud als de Maatfchappyen zelf; op deezen eeuwigen en heiligen grondregel: dat het niet geoorloofd zy iemand te veröordeelen, zelfs de fchuldigfle niet, alvoorens hem ter zyner verdeediging te hebben toegelaaten.

Om kortlyk alles zaamtetrekken, vorder ik,

dat