Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g§£ AANMERKINGEN

van het recht der Volken, dat elke flaatkundige Wet, die niet de eeuwige Wetten, waarvan de wil het welzyh des Volks is, ten grondüag heeft, nul en van onwaarde is. Laatefi wy derhalven hét algemeen gevoelen decréteeren, of het algemeen gevoelen, fterker dan onze decreeren, zal hen vcrbryzelen.

Wanneer de Wetten der Conventie (lom of ontoereikende zyn ; wanneer hunne beeldtenisfen aan de valschheid Opgeofferd worden, dan moet men de toevlugt hebben, tot hét oirfprónglyk wetboek dér Volken: zonder dat, zyn ze nier, anders, dan een vyandige aanflag op de geheiligde rechten van den mensch: zonder dat, zyn ze niet anders dan eene weczenlyke uitzinnigheid: zonder dat, zyn ze niet anders dan een verdelging van het maatfchaplyk verbond, met " Welken eenen pragtigen naam men hen dan ook bekleeden moge.

Erkennen wy, met klaarheid en nadruk, deeze grondbeginfels , Waarvan het vergeeten df Verachten -de onheilen der waereld uitmaakte. Laaten wy het maatfchaplyk hcelïil durven herlcheppcn. Sleepen wy ons zeiven niet langér voort tusfehen de puihhoopen van deeze ellendige Conditutie , kwynende en dervende van haare geboorte af aan: een domme eh te langduurige eerbied voor deeze hèrsfenfchifn, zou onze zwakheid en ons onvermogen aankondigen.

Oc onfchendbaarheid te durven vorderen voo'r een lafhartigen Tyran, die alles gefchonden heeft! Uitfpreekers van denwil des Volks! Medeburgers! gy weet immers, dat elk, die voorwend onfchendbaar te zyn, een zaamenzweerder, een

Dwing-