Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$1% « S V * E k £ Ï5 -

'niet gefchroomd, om voor uwe oogen, de geyaaren ten breedften uittemeeten, die den val van dit gekroonde hoofd met zig zou kunnen floepen. Welke zyn toch de grondbeginfels Tan hun, die dergelyk een taal tegen u hebben durven voeren; die u de gerechtigheid, welke gy aan de ganfche maatfchappy verfchuldigd zyt, hebben durven affchilderen als een onrechtvaardig bedryf tegen een haarer Leden ? Indien Lodewyk de zestiende onfchuldig zy , dan vorder ik uwe rechtvaardigheid ten zynen behoeve ; dan heeft hy dezelve noodig, om zig te zuiveren van de misdaaden, waarmede men hem befchuldigd: indien hy fchuldig zy, dan vorder ik dezelve insgelyks, ten einde het voorbeeld te geeven, dat men niet flegts aan de Republiek, die hy verraaden beeft, maar aan alle de Volken der aarde fchuldig is.

Schonken de dwinglanden immer vergiffenis voor de misdaaden, tegen hunne perfoonen of tegen hunne overweldigde Souvereiniteit gepleegd? Indien Lodewyk de zestiende gedaagd ware in zyne Contrnrevolutiegezinde ontwerpen, twyffelt gy 'er dan aan, of hy had, met za veel wreedheid als barbaarschheid, de Natie geftraft, van hem een despotiken fcepterontruktte hebben, die hy van zyne voorvaders behield? Zeker, 'er ware geene de minlre genade geweest voor alle die edelmoedige verdeedigers der heilige vryheid, die wy herwonnen hebben; niet een hunner bad het fchavot entfnapt, dat hy hun toefchikte.

Zonder de roevlugt te neemen tot de jaarboeken der vernederde Volken, om de voorbeeijitfE te gaan epsa&skfl der talryke fiagtgffers,

Sluiten