is toegevoegd aan je favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«evoelen

Van dit middel gebruik maakende zult gy veel verrigt hebben,' voor de glorie der Natie en terbevestiging van de Republiek.

Toen over de groote vraag, betreklyk de beroeping op het Volk, in de zitting van den vyftienden January, by oproeping der naamen, geraadpteegd werd , ftemde P. Philippeaux •egen de beroeping , en gaf aldus reden van zyn gevoelen, op hec fpreekgeftoelte.

medeburgers!

Onder alle de ftaatkundige maatregels is 'er geene, die my meer belemmerd heeft, dan die, om het Volk, by hec vonnis van Lodewyk Capet, tusfchen beiden te doen komen. Ik beken rond uit, myne eerfte gedagren begunftigden deeze ftelling; ik heb dezelve ftaancle gehouden in uw Comité van Wetgeeving: ik heb ze andermaal hervoorcgebragc, in myn gedrukt gevoelen. My dacht in dezelve een uitgeftrekr zo wysgeerig als zedelyk voordeel co ontdekken, om <een grooten indruk van waardigheid aan het menschlyk geflagt te geeven: maar zcdert hec onderzoek, wegens die Vraagituk, geopend is; zederc ik de loozeinblaazing, op den aigemeenen Volksgeesc, heb opgemerkr, ben ik verlicht geworden, ten opzigte der gevaarlyke gevolgen van dergelyk een maatregel; indien dezelve nuttig zyn kon, toen ik ze voorAd de , omtrent twee maanden geleeden, zon ze thans een bron van tweedragt en onheilen worden, door de verraaderlyke ftille raedewer-

]fcj»T