Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«40 * i ïu yr « p v <r 9 L B #

ger tc zien fterven, niet de geweldige ffrsrf voor het moederlyke hare? K™

Wetgeevers! ontrukt aan 'de hand der God. jc-ozen den fchoonen naam van vriend des Volk?, Gy zyt gezonden voor het geluk van allen, en fe^eürfteLr^^^ ^ Coi»mittenten niec

^nSy'i'Cl?tge?Creteerd' dat de eigendommen, onder de beëdigende hoede der Natie zyn: verzekert, op eene even fiere hecWaan der armen onder het Voik, en de Vryheid van de verzending der eetwa^n door de Republiek zal geenzms geftoord worden. ' ' -

Benoemt Arm-commisfarisfen, by Wvken ' Mumcipaliteiten, Cantons en Diftriéten 'in! mervoegen, dat deeze Commisfarisfen niet meer dan vyftig Huisgezinnen, zo armen als ryken meerder of minder, naar gelange yan hunne* quartieren, onder hun opzigt hebben. Deeze bediening js verëerende. Zy zullen lysten houden van hunne onderhoorigen. Zy zullen aan-' geileld weezen, om de werkluiden, de weduwen en de arme burgers by te ftaan, en hen eenig onderftandgeld te geeven, geèVenredigd aan de duurte van het brood, in zaamenvoeging der dagloonen, m de onderfcheiden oorden dep Republiek. Het is klaar, dat op die plaats waar het daggeld twintig Huivers, en het brood even duur ïs, als in die oorden, waar de werkman dertig Huivers ontvangt, de arbeider on■derlteund moet worden. '

Deeze Commisfarisfen zullen van hun arbeid verflag doen aan één Comité, bepaaldlyk gevesP£d m een ftad, canton, diftrift of départe-

Sluiten