Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN SAINT J U S T. 541

derrusfchen heefc men u gefproken van een fchac, aan Septeuil ter hand gefield, en van mandaaten op vreemde landen , en Lodewyk fpeelde byna de rol van een behocfu-

gen. , . ,

Lodewyk beleedigde de deugd: aan wie zal zy voortaan onfchuldig voorkomen? Derhalven, aandoenlyke zielen! indien gy het Volk bemint, indien gy U wegens deszelfs lot vertedert, dan zal men u met affehrik ontwyken. De geveinsdheid van een Koning,die het gevoel vermomde, zou niet gedoogen, dat men u langer geloofde: men zou bloozen van aandocnlyk te fehynen.^

Maar welke zorgen hielden Lodewyk bezig, toen hy, na aldus door Parys gewandeld te hebben , in zyn Paleis was wedergekeerd? Dac men zyne papieren opene. Eenige guicen werden becaald, om den algemeenen geest omtezenen. Hec verraad vergiftigde alles, coc de toejuichingen in de Tribunen, tot de ooren der burgers in de Volksvergaderingen toe. De Verfpieders werden bezoldigd, en gy weet, met welkeenkunst, eindlyk, de omkooping was zaamengefteld.

Onder de papieren des Konings heeft men geenzins verftandige grondregels, om te regeeren, gevonden, zelfsdé rechten van den Mensch niet; en niets kan den ltoutften Drogredenaar doen waagen, om ftaande te houden, dat hy immer de Vryheid bemind hebbe. Ontwerpen, om misbruik van de Conftitutie te maaken, om dezelve te verwoesten, ziet daar wat men *er vond, ziec daar de onderwerpen der Koningiyke overpeinzing , en hy, die opmer• Kk 5 kinS

Sluiten