Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gifr" kfe&tttVOfcltx'&S

king bezit, vind zyn gedrag overéénftemmeaide met zyne bekend gewordenegrondbeginfelen.

Het Volk, goedaarcig en ligtgeioovig, om «Jat het zonder ftaatzugr, en zonder arglistigheid is, zou nimmer den Vorst gehaat hebben, indien de Vorst deszelfs rechten geëerbiedigd * en hec eeriyk beftuurd had. Men fchiep verleidingen, ten einde de Wet te wapenen, ten einde het Volk te befchuldigen en de wreedheid te wettigen.

Maar men vertoont alles in een gunftig licht. Lodewyk rechtvaardigt zig wegens een misdryf, wnder voorwendfel, dat het een trek van menschïievenheid zy. Men bezigt alles, tot de dubbelzinnigheid in de woorden toe. De 600,000 Hvres , zyn, niet op order van den Koning, snaar op order van Monfieur overgemaakt geWorden : maar hoe is Lodewyk zulks dan te weeten gekomen? Welke Conftitutioneele betrekking is 'er tusfchen hem en Monfieur? Welke verantwoordlykheid was 'er tusfchen Monfieur en hem ?

Men misbruikt alles; men heeft zelfs van Scheurmaakers gefproken , teneinde den opftand te befchuldigen.

Het Volk, wanneer de Vorst rechtvaardig is, Verheft zig even weinig als de zee by een "bedaarde lugt. Kan het Volk gelukkig en zonder bekommering weezen, Wanneer men deszelfs rechten beftryd ; wanneer men den gang der openbaare order kluistert? Het Hof was vervuld, mee doorfleepen fchurken: men zag'er niec één eenigeerlyk man: de Luiden van vernuft waren 'ar in gunst; maar Mannen van verdienften waren *er gevreesd.

Het

Sluiten