Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A » S A t N T J » « * 5^

Het Volk van den twintigften Juny laatstleden, vorderde de fandtie eener Wet, waaraan desIel rust verknogtwas Welke is dan de vrye redering, waar, door het imsbnnk der Wetten, de misdaad onfehendbaar. en de dwinglandy geheiligd is? Waarde Wet met anders « dan een ftrik, die het gewald tegen het Volk befchermc, en tot niets anders dient, dan tot ftrafloosheid van denfterkften, ten opzigte van

deHor5ounhet Volk bedaard gewéést kunnen 2Yn, te midden der gevaaren, die 'et vanaltó kanten op aandrongen? Het is gemnklyk, de verftandhouding te vermommen, aan Lodewyfc ,en laste gelegd, met den Keizer en den Koning van Pruisfchén, in het verdrag van Pilnitz; de rechtvaardigheid heeft geen lichamelyke vat op de ontveinzing van groote wanbedryven* tt.t is gemaklyk de onlusten van Avignon, de muitery van Jafés te bedekken, met het dekkleed der hoodzaaklykheid, die eene groote revolutie met ziff fleept : maar dat men oordeele volgensi aezedelykheid van den Koning, volgens zyne bedoelingen, bewaard in zyne papieren, volgens zyn fmaak voor de ontwerpen van Contrarevolutie , die men hem dcrst aanbieden , dan zier men de misdaad niet, maar men word er door getroffen. Het is gemaklyk alle de verraaderyen te bedekken; maar de vyand zettede den voet op het grondgebied; de fchrik was in den ftaat; de legers bevonden zig in een flegten toeftand ; •de Generaals waren in verftandhouding met het Hof en den vyand; de moedwilligheid was té leezen op het voorhoofd der vyanden van hen

Sluiten