Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS. ROMEN.

oefening en gelegenheden te overtreffen.

Maar alzo eenige onzer Waardige Broederen te weten de Aardsbisfchop van Parys, de Bisfchoppen van Commingen , Nimes, St. Malo , Trooijen en Langercn, door brieven van den i. dezer maand aan ons gezonden , te recht, de blakende liefde, met welke zy in de Stad Cosnitz, — de andere Franfche Geestelyken in de twéé naby gelegen Abdyën Petershaufen en Oreutzlingen ontfangen zyn geworden, en ons fmeekten, om onze goede dienften by de Prelaten, Abten, en Capittels der Duitfche Kerk aantewenden, en hen de voor het Apostolisch geloof en Catholyke éénheid gebannene Franfche Priesteren aantebevélen; zoo willen wyaan hunne rechtmatige begeerte voldoen en zenden U gaarn deze brieven, veel meer om

Verum Jicuti quidam fpetlabiles nostri confratres, [cilicet archiepisco» pus Parijler, fts, £s? epis» copi Convenarum, NemaufenPis , M'iclovienjis, Trecenfis, fj? Lingonenfis, litteris ad nos datis die i. hu jus menfis , de» bitd laude profequentes eum chiritatis ardorem, quo tam ipji in civitate Conjlantiis , quam alii Galli Ecclefiastïci viri in duabus abba'iis ei» dem civitati proximis, Petershaufenfi, fj? OreutzlingenpZ fuerunt ex» cepti, petierunt a nobis, ut nojlra adhib eremus officia apud Ecclefus Germanicae prxfules, pontifices , abbates , £j? capitula, ipfisque extorres Galliccinos facerdo» tes, pro apostolica fide, rjf pro catholicd unitate tanta perpeffos, commendaremus; ita nos judas ipforum preces fuscipere w

Sluiten