is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R O .M E N.

betaamde, dat dit gezantfcbap fiechts eene enkele beleefdheid eene overtollige plechtigheid was: dan de ftyl van geheel den brief, öesfeïïs uitdrukkingen U ontftaan van eenen plicht wel.

ken de regel voorfchryft U naar het oud gebruik te fchik-

'' be«7Zen genoeg dat het uit maatiging was, dat de Paus Zich van deze uitdrukking het betaamde, bediende, en dathy niet heeft willen te kennen geeven, dat de verkorene Bisfchoppen met ten ftrengfte verplicht waren, om aan den Paus deszelfs goedkeuring te verzoeken; maar wat de waarachtige zin van den brief van Hormisdas volkomen bepaalt, is een andere brief van den heiligen Leo IX, ten antwoord op dien welken Petrus Bishop van Antiöchieu , tot kennis geeving van zyne Vei cj ezing hem hadt gefchreeven. Door uwe verkiezing my aan'ettondtgen, hebt gy Uvan eenen unvermydehken plicht gëkweelen en t y L bt met uitgefteld om eene wezen/yke plichtplegingen voor U m voor de kerke aan uwe zorgen toevertrouwd te vervullen Wettfgenjfaande myne onwaardigheid op den Apostelvken Troon verheéven,om goedtekeuren dat geene het we Ik het ver * "'C ' e" um te^roordeelendat geene hetwelk wraakbaar is, tk goed zo pryzc en ievestige ik met vermaak de verrun uwe zeer heilige Broederfchap , tot de BisCchopfefykewaardigheid, en ik bidde ernftelyk onzen Heere, dat eiunleverleene om den naam Welken U reeds demen■ preeken ten eenigen dage in zyne oogen waardig te 'ees brief, fielt ons niet fiechts de gisfingen van eenen byzottrjeren leeraar voor oogen, maar de uitfpraak van eenen 3oor zynehèiigneid en geleerdheid, beroemden Paus; zy laat geene nvyfielmg over, aan den zin welken ik aan den brief van lioinescius heb gegeeven,en moet als eenallerwetticst gedenkRecht hetwelk de Paus op de bevestiging der ver,01 ene Btffehoppen heef , worden aangemerkt; di< Recht wordt £ aooi- het gezag der kerkvergadering van Trenie order"m:" -v ^eüs, hebben ondernomen om het zelve flaande te 't';^n; n: ov] ,antwóord over de Paufelyke gezanifcbappen, eier onder (_• nebben het door beroemde er- gdeerue guthrif-

Maar,