is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEN. Ic?v

Eindelyk moesten wy onderricht zyn aangaande de denkbeelden des volks, het welk men van het voordeel wilde onrroover» cmo.gter by hunnen Herderen meer onder het bereik der gees'1 te.yke heilmiddelen te wezen. Deze verandering of liever omverwerping der tucht, levert eene andere groote nieuwigheid in de wyze van verkiezing op in plaats van die, welke door fcn onderling en plechtig verdrag, bekend onder den naam van Concordaat, geflooten tUsfchen Leö X en Franciscus f. goedgekeurd door devyfdealgemeene kerkvergadering van Latraan, inet de grootfte getrouwheid ten tyde van twee honderd vyftig jaaren opgevolgd, en datgevolgiyk als eene wet van 't koningryk hadt moeten befchouwd worden. Hier in was met eene algemeene bewilliging vastgefteld, dewvzcom de Bisdommen, de Kerkvoogdyën,de Abtdyën, en de kerkelvke atoptentebe! geeven: niet tegenftaande heeft de Natiönaale Vergadering,juet verachting van dit verdrag gedecreteerd, dat in 't vervolg do Bisfchoppen door de bewooneren der Districten of der Municipahteiten zouden verkoren worden , en fchynt door deze befchikking de dwaalingen vaiiLutherenCaivyn; naderhand doof den afvalligen van Spalatro aangenomen, te hebben willen omhelzen; want deze ketters hielden Maanden, dat de verkiezing der Bisfchoppen door het volk, eenGodlvk recht was. Om zich van de vasheid dezer gevoelens te overtuigen is het genoeg zich de oude wyze der verkiezingen te herinneren. En om m«t Mofos te beginnen, - droeg dees wetgeever niet de waardigheid van Opperpriester aan Aa'ron en vervolgens aan Ëleazaf op, zonder de (temenden Raad der fchaare? Heeft onze Heere Jesus Kristus niet in den eerften aanvang zonder tusféhenkomst van 't volk twaalf Apostele.i en vervolgens Zeventig Leerlingen verkoren ? Hadt de Heilige Paulus het volk nodig om Timotheus op den Bisfchoppelyken zetel van Ephefen; Titüs op dien van het eiland Greten; en Diönifius deAtheener, Weiken hy zelfs wydde op dien van Corinthen te plaatfen ( * ) ? Vergaderde

de

C *) Eufeè. £Ba.Eccl. üb.%. Cap, 4. num tg. Wqusneidi. H.5.