is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYZONDERHËDËtf.

179.

te eifchen, en om zulks door onderlinge en vereenigde krachten te bewerken; zy zal U inblaazen om zonder infchikkelyklicid de bezitters uwer goederen te vervolgen; in één woord, zyzal Uophitfen om Kerken ftaat met onlusten en verwarringen te vervullen, ten einde de wooningen van vrede en van kristelyke liefdaadigheid teherftellen in den zelfden ftaat, waar in zy zich vóór de opheffing bevonden.

Wy Zullen niet onderzoeken, waarde zoonen efi dochteren in Jefus Kristus lof de rechtvaardigheid zulk eene handelwyze kon goedkeuren; wy zullen ons alleen bepaa'en met U te vraagen, of menfehen die door hunnen ftaat eene openlyke belydenis van eene volkonicne en volftrekte verfaaking doen, zonder verergernis, zulks gerechtelyk zouden kunnen beginnen, in het geval, waarin men hun van eenen anderen kant, alle behoorlyke fchavergoeding zoude aanbieden? Vergeet niet dat het tot U is, welke zich aan de kristelyke volmaaktheid hebben toegewyd, dat Jefus Kristus deze merkwaardige woorden richt; Zo iémand'Uin 'trecht'betrekt en mvkleed eischt, fieet hem ook uwen mantel af. Mattheus V. vs 40. Wat zou deze Coddelvke Wetgever gezegd hebben van hem, die met hoofdigheid den weg Van rechten hadt ingeflaagen over dat geene het welk hem goedwilliglyk buiten dituiterfte middel was aangebooden?

Dat men zich echter niet verbeelde, dat, daar wy de gemaatigdheid en onbaatzuchtigheid den kloosterlingen van beide de kunnen der opgehevcne Kloosters in ons Bisdomaanbeveelen, dat wydaar by voorhebben, om die geenen te verontfchuldigen welke hunne, na de opheffing vervreemde goederen , zouden meenen te mogen behouden, en veel minderdie lieden, welke, gelyk het veelal heeft plaats gegreepen, deze goederen tot eenen veel Minderen prys dan derzelver waarde was, hebben bekomen. Wy houden ons met eerbied terug omtrent de 1'chikkiiigen welke de waereldiyke, gezamen. lyk met de geestelyke macht, ten opzichte dezer verkrygingen, zoude kunnen in het werk ftellen. Dan wy houden ons niet minder verplicht om die zielen te waarfchuwen, met welke ons Jelus Kristus, onder verantwoordelykhcid onzereigenc ziele, heeft belast, dat deze fchikkingen (indienzyhet gezag waarvan zy haaren oorfprong hebben,met inzichttot'talgemcenwelzyn,rechtvaardigen) niet altyd het gswéten van by;.ondere lieden welke ei' gebruik van maaken, vryrbrceken; om dat de vrees voor wanordens, dikwerf er de beweeg - oorzaak van is, waar toe de boosaartighcid dergec»en aan welke men ze toeftaat, zich zou kunnen (trekken, indien men zelum weigerde. Ziet daar de reden waarom wy met drift verlangen dat die lieden, welke eenige goederen der opgehevcne kloosters bezitten, zich ten fpoedigfte daar van ontdoen. Deze vrywillige afitandzal hunne zaligheid in zekerheid ft ellen en teffens dc vervloekingen van hun en hunne Bïastbeftaanden vcrwydcren, met welke God byna altyd in deze waereld die geenen ftraft, welke zynen eigendom terughouden, in weerwil van alle bewimoelingcn met welke zy dien bedekken. Wy zouden hier de jaarboeken der gefchiedenis kunnen openleggen, om dit laatfte met zulke talrykc als verfchrikkclykc gcbcurdtcnisfen teftaaven; dan de tegenwoordige ftaat van Europa is eene le. vendige, roerende, en fpreekende fchiidery genoeg, om ons op dc zichtbaarwyze daar van te overtuigen,

Weest ccrlyk, gy, die deze ongelukkige verkryging, der aan God gcvvydc goederen, in huiden houdt! Wat zeidet gy weleer, om dezelve >

te-.