is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S4- ROMEN.

en het zy op eene heiligfchende of beftaanbaare wyze tot Bis. •fchop gezalfd, of op eene heiligfchende of beftaanbaare w\zê tot Priester gcwyd zynde, eene onwettige zending en macht erlangt, en of Bisfchoppelyke öf kerspel kerken overweldigd hee t, en mer affcheuring van dezen Apostolifchen Stoel en van alle wettige Bisfchoppen dagelyks met eene ongehoorde fnelheid zo veele zonden op*-een ftapelt, als hy daaden van onwettige rechtsoefening pleegt, door dien hy de hoogwaardig Sacramenten meer ontheiligt, door dien hy het rampzalig volk in dwaaling leidt, door dien hy eene nieuwe en op de leest der Staatsregeling gefchoeide Kerk in het Rvk invoert, eene kerk in wezen, m wetten en in naam van Jefus Kerk verfchille-nde en alzo de hand leent tot grooter fcheuring, zich ook aan veel grooter en ongclyk zwaarer wanbedryf fchuldig. Tot wegneem.ng van welk wanbedryf men met alle recht en reden zyne toevlucht moest neemen tot den H. Stoel, als welke zich in zonderhoid beledigd vindt en eene gepaste maat aan zyne toegevendheid kan ftellen, die anderfmts, wanneer de macht van abfolveeren aan veeier goedvinden werdt overgelaten, niet gemttkkelyk, noch op eene geregelde wyze zou worden.in acht genomen.

Het is U geenfints onbekend, myne Eerwaarde Broeders, welke ftrengheid de Kerk geoefend heeft tegen zulken, die daar aan handdaadig waren. Zy heeft altyd een onderfcheid in het oog gehouden tusfchen de geenen, die tot hun ongeluk afKammejingen zyn van ketters of fcheurmakers en hen, die van Catholyke Ouders voordgekomen tot de ketters zyn overgegaan; anders heeft zy altyd gehandeld met hen die ketters of fcheurmakers geworden, anders met hen die zodanig by geboorte zyn, nademaal zy zich ten opzichte der eerstgenoemde als ongclyk phgt.ger, ook ftraffer betoond heeft. Deze ftrenge maatregel is ook meer in acht genomen tegen de Geestelyken , ZO dat, gelyk men weet; hen deze bedreiging „daan is, dat, al w:e opzetlelyk tot de ketters zal zyn overgegaan en er zich op dten voet zal hebben laaten zvyden tot de heilige bedieningen onaanneemelyk zy. - b

Van