Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMEN.

namcnlyk veertien dagen na onzen laatften briefden 19. Maart

laatstleden gedagtekend. Deze valfche brief, beginnende aldus l/otre coeur Paternel', randt door eene'ongehoorde vermetel-beid deechrheid aller Apostolifche brieven aan, die door ons gefchrevcn en tegen de burgerlyke Staatsvorming der FranfcheGeestehkheid, derzelver ftig-ers en voorftanders uitgegeven zyn. In dezen verdichten brief beroofd men den heiligen Stoel van zyn Opperrechtsgcbicd; men fnydt breed op van de.geheeie Staatsvorming en vermaant het volk om zich onder de ftaatsvormige Bisfchoppen en Pastoren te begeeven.

. O armzalige list! als oi de valschbeid en lastertaal van dit gefchrift niet een ieder in het oog liep , het zy dat men de plaats in aamebouw neemt waar uit het wordt voorgegeven gefchreven te zyn; want op den tweeden April hadden wy, zo als nog heden , ons verblyf, niet d Sainte Marie Majeure , maar d Saint Pier re ; het zy dat men lette op het geheel verband en famenhang van taai waar in het gefchreveu is. Immers, terwyl de Opitellers daar van hunne gewoone omwegen en gebmikelyke kronkelpaden doorloopen , brengeq zy geene eene bewysreden by, dieniet honderde maaien wederiegd of verworpen is;, zo dat men met waarheid kan zeggen, dat er zo veele dwaalingen, als woorden in ftatm. Des niet te min, op dat ds cenvoudigen cr niet door verfchaikt zouden worden; z > is het, dat wy, onverminderd'her geen in onzen laatften met opzicht tot zulke verderffelyke voortbrengfelen js gezegd, dit gefchrift verklaaren voor valsch, j.verdicht, lasterhk, kettersch en fcheurZuchtig en het zelve als zodanig verwerpen, afkeuren en doemen. Hoe grooter het bedrog onzer tegenftanders is, , des te grooter moet Uwe en Onze waakfaamheid. wezen. Wy beveelen U dezelve op het nadrukkelykfte , terwyi Wy U, Beminde Zoonen, Eerwaarde Broeders en Geliefde Kinderen, en uwe toevertrouwde Kudden den Apostolifchen zegen met de tederfte liefde mededeelen. Gegeven te Romen by Sint Peter, den dertiende Juny 1792. het agttiende jaar van ons Pausdom.

( was getekend )

Pius. als boven.

Sluiten