is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN LETTERKUNDIGE STOFFEN tgf*

gevangenis re Romen. (*) Want voor eerst brengt de gemelde Schryver daar toe géén het minfte bewys by. Ten tweeden is het niet waarfchynelyk, dat de Heere Jesus zulks eerst aan Petrus op eene byzondere wyze zou geopenbaard hebben, toen deze reeds in zyne gevangenis den dood zonder byzondere openbaaring, kon te gemoet zien.

De negende daad des Heilands die men by géén der Evangelisten vindt befchreven, is zyne verfchyning aan gemelden Apostel voor de poorte van Romen.

Deze verfchyning wordt in eenige gedenkftukken der vroegfte eeuwen gemeld en onder anderen in zekere oude gefchiedenis van Jerufalems verwoesting aldus opgegeven:

Tot de poort (van Rornen)genaderd , zag Petrus, dar Jefus hem te gemoet kwam , waar op hy Jefus aanbadt en zeide: Heere, waar gaat gy naar toe? Christus antwoordde hem : Ik gaa nog eens om gekruifigd te worden: Petrus begreep toen dat dit van z\n (aanftaande) lyden gezegd werdt ,om dat Christus daar in fcheen te zullen lyden , als de welke lydt in alle ledemaatén , c. z. v. Waar op Petrus weder naar de Stad gekeerd, van zyne vervolgers gevangen genomen en ter Kruisdood veroordeeld is. ( ) ) Sommigen meenen dat die oude gefchiedenis van jerufalems verwoesting, waar uit wy deze plaats ontleend hebben, zou opgefteld wezen in de tweede Eeuw of kort na de Apostolifche tyden door zekeren Egefyppus, die zich in dien tyd door

an-

(*) Tirinus in comment. ad 2. Petri Cap. 1. vs. 14. idem in Chronic Cap. uit. ad ann t;n a morte Christi. 35. Q in proiegom. ejusdem Petri. ephtoUe.

(tj Lib. 3. dc LxciJio tfierfolfnïitdho Cap. 2.