is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152.' Vraagen betreffende Godgeleerde , Oddheid

andere fraaije werken reeds beroemd hadt gemaakt. ( * ) Doch'' uit het aangehaalde werk zelve ( f) blykt, dat deszelfs fchry▼er na den dood van Condantyn den Grooten moet geleefd hebben en een tydgenoot van den H. Ambrofius geweest is.'

Wat verder deze verfchyning van Jefus betreft, daar van vindt men tenens ook gewag gemaakt by gemelden Oudvader Ambrofius. (§) Zelfs ook by Origenes (**) in het begin van de derde eeuw.

Ondertuffchen merkt Vader Calmet (ff) aan, dat Petrus by deze verfchyning van Jefus begreep, dat nu haast vervuld zou worden, het geen de Heiland hem wel eer in dezer voegen voorfpeld hadt: Gy kunt my voor als nog niet volgen, maar daar na zult gy my volgen ( §§ ). en elders: Toen gy mg jong waart, omgordde gy U zeiven en gy wandelde waar gy wilde maar , wanneer gy zult oud geworden wezen, zult gy uwe handen uitflrekken en een ander zal U omgorden en ÏJ leiden. daar gy niet wilt. Waar door' Jefus hem vddrheen hadt te kennen gegeven , wat dood hy derven zou. ( *** ) Het was dan volgens het oordcel van Vader Calmet by deze verfchyning van Jefus voor de poorte van Romen en alvddrens Petrus gevangen werdt, dat dezen Apostel door den Heere Jefus

ge-

f *) Fuit enim sequalis S. Justino & Athenagone. teste Eusebio & Hieronymo in Catal. C. 33- fcripfit Historiam Eccleftasticam usque ad sua tempora. Apostolicas traditiones & adversus idola.

C t) Lib. Dict. de Exidio Hierosolymitano 3. Cap. 5.

(§ ) Ambros. Serm. 68.

(**) Origenes Comment. torn 21. p. 118. & 298. quem locum vitio vel in curia describentium corruptum fuiffe recte ob'fervat Grabius in fpicilegf.f. Patrum. torn. 1. p. Zo. post.

Perionium.

(U) Histoire de L' A. & N. T. torn. 6.p. 328. & 329. (§§) Joa. 13 vs. 36. e***) ibid. C. 2vvs. 18, 19.