Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Letterkundige stoffen. 221.

waarheden en verborgenheden des Christendoms, onze toevlucht neemen tot de Kerk. Immers wat kan er eigener zyn, dan de or.bcfchreevene taal des Heilands te zoeken by zyne Kerkbruid, by wie hy beloofd heeft te wezen alk dagen rot de voleindiging der waereld (*). Immers zonder haare onfeilbaare overlevering zouden wy zo min dc befchreevene als Qiibefenrecvene woorden hebben. Dus is het door haar alléén» djitwy alle waarheden in de vereischte zuiverheid en volkomenheid bezitten kunnen. Zy wordt ons om die reden door dc H. fchrift, aangeweezen als eene zuil en vastigheid der waarheid (1 ). Daarom zeide de H. Augustinus zeer wel tegen de Donatisten. In de Schriftuur hebben wy Christus leeren kennen, en in de Schriftuur hebben wy de Kerk leeren kennen. Wy hebben deze Schriftuur gemeen, waarom behouden wy dan daar by niet Christus en de Kerk gemeen (S) -?-'

(*) Matth. 28. vs. 20. (t) 1. Tim. 3. vs. 15.

(§) „In fcripturis didicimus Christum, in fcripturis didici„mus Ecclefiam. Has fcripturas Communiter habemus, quare „non in eis & Christum & Ecclefiam Communiter retinemusr"' Augustinus Epist. lóó. ad Donatistas.

Myne Heeren!

Ik las met veel genoegen in No. 5. van Uw maandwerk de ophelderingen over den zogenaamden burger-Eed aan de Franfche Geestelykheid by Decreet opgelegd, en achtte het dus niet ondienstig, om ter onderrichting van het geëerd publiek van naby te doen zien welke de denkwyze der Geestelyken zo van den eersten als tweeden rang in dat Ryk over dit ontwerp is geweest. Het zal my dierhalven aangenaam wezen zo het volgend bericht in een uwer aan ftaande nommers geplaats worde ! &c. Amfteidam 29. October.

1793, Orthodoxus. N.3.

Sluiten