Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224. Over e>en Eed

zaaken doet zy niet dan mede- werken en de behulpfaamt hand bieden (*> In zaaken welke niet alleen het geloof, maar ook de Kerklyke tucht raaken, is by de Kerk de uitfpraak en by den Vorst de beveiliging , de befcherming en de uitvoering der Canons of Kerkelyke wetten?'■

, Bemerkt wel, Myne Heeren! dat dit geestelyk Koningryk het werk is van- den Zoone Gods, het geen op onwrikbaar* grond (lagen gevestigd is, en eene van alle menfehelyke macht onaf hangkelyke Conftitutie heeft. Eene Conftitutie, wier grondbeginfelen niet vatbaar zyn voor veranderingen, die de tydsomftandigheden in alle menfehelyke inrichtingen te wege brengen. Dit Koningryk heeft geene andere paaien dan die van het Heelal. De algemeenheid der wetten, waar door het beftierd wordt, breidt zich uit tot alle landen en is gefchikt voor alle volken. Zou men dan dit Koningryk niet in zo veele deelen fplitfen, als er onderfcheidene ftaaten in dc waereld zyn, byaldicn,' ieder ftaatsbeftuur aan her zelve eene byzondere Conftitutie konde geeven? De éénheid niet alleen in het geloof* maar ook in de tucht, is volflrekt noodzaakelyk; zonder deze kan dit geestelyk Koningryk niet beftaan."

f. Dit Koningryk moet een hoofd hebben en het geloof leert ons, datde Heere Jesus nooit heeft- opgehouden en nooit or5houden zal, om er het hoofd' van te wezen tot de voleinding der waereld toe. Het geloof leert ons, dat Hy de aarde ver'aatende in den perfoon van den H. Petrus en zvne opvolgeren een zichtbaar hoofd, a's zynen vertegenwoordiger en zyhen ftedchouder heeft gelaaten; een hoofd waar aan hy het Opperbewind en Rechtsgebied'over de gantfche Kerk heeft toevertrouwd. Dit kan geen Catholyke ontkennen."

„ Deze Opperhoofdigheid, offchoon ze niet beftaan kan zonder eenen werklyken invloed, wordt echter door de ftaatsvorming dezer Landen voor de Geestelyken alleen bepaald tot eenen

en-

C * ) Famulante } ut decet, potestate nostra. Polit. Sacrc'e Hv. 7. prop. 1,

Sluiten