is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opperhoofdigheid van petrus. 109

Ó» jS Chriftus zyne Kerk en geefc zyne Schaapen

„ te weiden."" (a) tv Zou nu Febronius en zyne aanhang niet kunnen zien 't geen een Oncatholyk zag? Zy bly~ ven doorgaans hier aan hangen, dat men den Paus zoo doende tot een volftrekt willekeurig Opperhoofd zou maken ; dog deeze tegenwerping heeft op den keper befchouwd weinig gewigts. Wie immers kan daar uit zulk een zinneloos befluit maken ; een befluit, dat op eene valfche onderftelling rust. Geene volftrekte willekeurige heerfchappy werd immer als een wettige magt befchouwd, maar als een dwingelandy. Geene maatfchappy erkent zodanige magt Zy duit geen ander, dan die 't Heil des Volks kan ten doel hebben en nimmer heeft iemand een volftrekte willekeurige Oppermagt over de Kerk aan eenig Paus toegeftaan, maar alleen zodaanig een , die ^ van de wet des Heere afhangelyk was, waar aan 'tOpperhooftzoo wel, als het gantfche lichaam, onderworpen is."

Na deeze en veelvuldige andere tegenwerpingen en bedenkingen te hebben weggenoomen, befluit de Schryver aldus zyne verdeediging van Petrus Opperhoofdigheid tegen zodanigen, die de kerkvergaderingen ftellen boven den Paus.

„ Laaten zy ons de volgende vragen eens beantwoorden. Kon 'er volmaakter rangfchikking, en een aan verwarring minder bloodgefteld beftier worden uirjredagt, dan de Heiland ons in de Opperhoofdigheid van Petrus aanwyst ? Zal een hairleger niet ondergefchikt zyn aan, maar het gebied voeren over zynen Veldheer? Zullen alle de bootsgezellen het bewind voeren over den ftuurman? Zal de gezamentlyke kudde den Herder de weg wyzen,

langs

(a) In Animad. Rineti. torn. 4./). 611. Edit. 1(5751.

H 5