is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPPERHOOFDIGHEID VAN PETRUS. in

niet teffens onmogelyk een geloofs-artikel te bepaalen, zoo wanneer de eene of andere Kerk of verfcheide byzondere Kerken in dwaaling vervallen, 't geen reeds ten tyde van den H. Cyprianus gefchied is; jaa, by aldien heele landen en het grootst gedeelte der wa^reld van het geloof komt af te vallen, 't geen door de droevige fcheuring der Oofterlingen en Grieken reeds gebeurd is, en voor de laatfte komst des Heilands verder gebeuren zal ? Waar zal men dan in diergelyk geval het onfeilbaar oordeel der Kerk vinden ? In de Algemeene Kerk ? Maar 't gevoelen daar van is niet te bekomen, wanneer gelyk onderfteld word, byzondere kerken van dat gevoelen zyn afgeweeken. Wie zal dan. de Regter wezen, die eene byzondere kerk om dwaaling of kettery zal durven veroordeelen, zoo 'er geenezekerheid in geloofszaaken , dan door het eenftemmig gevoelen aller kerken te bekomen is P Onderftel , zoo gy wilt, dat de meeste kerken regtzinnig gclooven, waar vindt men gefchreven of geleerd, dat het grootfte getal der byzondere kerken , niet yan het regtzinnig geloof kan afwyken? Mogelyk is dat geen, 't welk gy onderfteld, niet gebeurlyk te zyn, reeds gefchied , of zal by vervolg nog gefcbieden. Heeft Chriftus dan z^yn Hemelfchen Vader ook gebeden , dat het grootfte getal der kerken van het waar geloof niet afwyken zoude ? Heeft hy niet maar alleen gebeden, dat Petrus in zyn geloof niet bezwyken zoude? Hoe ? Zoo volgens uwe onderftelling de Paus dwaalde, en het grootst gedeelte der Këi'kèn van hem afweek; zou dan dit grootfte gedeelte van dit onthoofde lighaam, 't lighaam van Chriftus kerk zyn, dje een eenig lighaam met zyn Hoofd vereenigd heeft, en een van deszelfs grondfteen, die Petrus is, onaffcheidelyk gebouw heeft geftigd ? Zou hy niet met regt voor een lasteraar te houden

zyn,