Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i JULY 1798.

23

Van' IV. H. van der Meiden, gepenfioneerd Vaandrig.

Van T. ?. van Kruisfen, gepenfioneerd Lieutenant.

Van J. F. diehard, gepenfioneerd Vaandrig.

En van J. F. E. van Brandt, gepenfioneerd Capitein.

Alle daarby verzoekende, om by voortduuring te moogen bly ven jouïsfeeren van het Penfioen, het welk aan ieder der Requestranten in derzelver voorfz. refpeftive qualiteiten Jaarlyks is toegelegd geworden:

En gedecreteerd , de voorfz. Requesten met derzelver Bylaagen, in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot het werk der PenfioeneH, in een Committé Generaal benoemd , om de Vergadering ' daaromtrent te dienen van confideratien en advis.

De Burgers Vitringa, en verdere , by Decreet van den 29 der laatstafgeloopene maand , Gecommitteerden, tot het houden van mondelinge conferentiën, met het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , relatief zekere Misfive van hetzelve Uitvoerend Bewind, de dato 28 Juny, betreflende het neemen van rigoureufe maatregulen, omtrent onwillige Schippers of Visfchers op de Kusten of Eilanden dezer Republiek, en het daarop door voorfz. Gecommitteerden uitgebragt rapport, en daar by voorgeflagen Concept-decreet, op laatstleden Vrydag, en in de Notulen van dien dag ge'ïnièreerd.

B 4 Heb

Sluiten