is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 JULY 1798.

SS

Waalfe onverwyld te ftellen in de posfesfie van het gemelde Kerkgebouw:

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylaagen, in originali, te zenden aan het Intermediair Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Bataafsch Braband, om met terugzending van dezelven, daaromtrent de Vergadering te dienen van bericht.

De Burger U. J. Huber, heeft ter Vergadering gedaan, het navolgend voorftel:

Dewyl 'er in het Ontwerp van Staatsregeling voor het , Bataaffche Volk, en in de Staatsregeling zelve een groot onderfcheid plaats heeft in Tituï 1. Afdceling a. Articul 24, als wordende volgens het Ontwerp alleen een Perfoon benoemd tot Verteegenwoordiger zonder van eenen Plaatsvervanger van dehzelven te fpreeken, daar 'er volgens de Staatsregeling teffèns een Plaatsvervanger moet worden benoemd , en het Ontwerp nu zoo wel als de Staatsregeling zelve geauthentifcerd door de onderteekening van een Lid der voormaalige Conftituëerende Vergadering , in de Grondvergaderingen is gebruikt geworden, en waarfchynlyk weder zal gebruikt worden, zoo neemt de ondergeteekende, uit vrees voor verwarring en ongenoegen, de vryheid Ulieden voortedraagen, of 'er ook nog iets zoude kunnen worden in het werk geftcld om dit verfchil wegteneemen, en eenen eenpaarigen voet daarin te doen houden.

Alles met onderwerping aan Ulieder beter oordeel.

U. J. HUBER.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, voorfz. voorftel te ftellen in handen eener Perfoneele Commisfie, met authorifatie, om dienaangaande met het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaifche Republiek te confereeren, of 'er ook nog

iets