is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 ï9 july 1798.

De

Decreeten gisteren genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daaruit refulteerende.

Is geleezen eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier op heden ; houdende kenisgeeving , dat tot Pisefident van hetzelve Bewind , voor de volgende agt dagen was benoemd den Burger Pyman.

En gedecreteerd, de voorfz. Misfive aan te neemen voor notificatie.

Is geleezen eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchree/en alhier op heden; daar by der Vergadering kennis geevende, dat de Graaf van Luckner, welke in plaats van den Baron van Schubart, als Minister Pienipotentiaris van het Hof van Denemarken by deeze Republiek, was komen refideeren, ter Vergadering van hetzel.e Bewind verfcheenen zynde, de fterkfte' verzeekeringen had gegeeven van de gunstige gevoelens, welke gemelde Hof, ten opzichte van de Bataaffche Republiek, bezield, en van deszelfs oprechte begeerte, om by voortduuring , met dit Gouvernement, in de beste verfiandhouding te leeven:

En gedecreteerd , voorfz. Misfive aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven