Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V JULY 1798. gij

zal worden kennis gegeeven, om refpectivelyk te (trekken tot informatie en naricht.

Is geleezen de Requeste van Jan van Chastetet, cum fuis, alle werkende Munters ter Munte van het voormaalig Gewest Holland, binnen de Stad Dordrecht; om daarby geallegueerde redenen verzoekende , dat het deezer Vergadering mooge behaagen, op der Requestranten kommerlyke omftandigheden, (daar 'er hoe genaamd geen werk in de voorfz. Munt voorhanden is) een gunstig reguard te Haan, en hun even gelyk in 't laatst van December 1784, en in October des voorleden jaars heeft plaats gehad , met eenige gelden te onderfteunen; ten einde daar door der Requestranten armoede worde voorgekomen, als mede dat het Douceur, welke zy jaarlyks voor het confümable plegen te genieten, dit jaar en in het vervolg, tot drie honderd guldens jaarlyks mooge worden gecompleteerd:

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om, met terugzending van herzelve , der Vergadering te dienen van conlideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van L. C. van Dyk, Capitein-Ingenieur in dienst der Bataaffche Republiek, guarnizoen houdende in de Lange-Akkerfchans; daar by zich beklagende. dat hy in de gehouden Grondvergteeringaldaar, had moeten ondervinden, dat door een van de Leden wierd opgemerkt, dat hy Reques-, trant, ingevolge het ai Articul der Staatsregeling, niet konde worden toegelaaten, het geene ten gevolge had, dat hy de Grondvergadering had moeten verhaten, en dus gepriveerd is geworden omzynScemrecnr

te

Sluiten