Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&*t 27 JULY 1798.

te kunnen uitöeffenen ; verzoekende daaromtrent de

voorziening deezer Vergadering:

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daaröp naar bevind van zaaken te disponeeren.

Is geleezen de Requeste van P. J. Poelman en L. W. de Boeken, woonende te Nymeegen, in qualiteit als Solliciteurs-Militair, bediend hebbende de Ritmeesters cn Capiteins der Compagniè'n op de Staaten van Oorlog , ten laste van de voormaalige Provincie Gelderland gefteld; om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Intermediair Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Gelderland, ofte wel deszelfs Gecommitteerden tot de Firantiën des voormaaligen Quartiers van Nymegen, mooge worden geauthorifeerd-en gequalificeerd, omdeSoidy-Ordonnantiën voor der Repuestranten Principaalen, ten vollen , zonder eenige korting te expediëeren , ten einde daar door derzelver fchaade, welken zy ongelukkiglyk boven anderen, van de voorgaande Armée geleeden hebben, eenigzins te vergoeden:

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om' der Vergadering daaromtrent te dienen van conlideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van L.A.Blanc, gewezen Major in het Regiment van den* Generaal - Major van Nyvenlieim, en in die qualiteit gepenfioneerd, woonende te Tholen ; daarby zich beklagende over de Municipaliteit aldaar, welke hem Requestrant op deszelfs gedaan verzoek, geweigerd had een Certificaat te geeven van zyn gehouden gedrag aldaar, en welk

ftuk

Sluiten