Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s t o i c y n. 21

geheimen waren toebetrouwd, nog fteeds gevangen hieldt, fchroomde hij niet, of fchoon hij zig eenen gewisfchen dood voor oogen {relde, naar dien zelfden vijand te rug te kceren , die hem zoo zeer mishandeld had, om hem ter naarkooming des gegeeven woords te maanen; Haagde gelukkiglijk in deeze zoo moeilijke, als gevaarlijke ondernceming, en kwam behouden, tot de zijnen, te rug.

Deeze zelfde trouw heerschte ook in't algemeen, onder de Spitsbroeders, in den krijg; zoo dat zelf "t heldhaftig Rome,in de bloeiendfte tijden, naauwUjks treffender blijken kan opleeveren. Die van Amersfoort, in den jaare 1482,Jan van Schaffelaar, met eenige ruiters, in den toorn te Barneveld, beleegerd hebbende, waaien zoo zeer verbitterd, op deezen bevelhebber, dat zij, van geen verdrag, wilden hooren, zoo niet zijn eigen volk hem, door de kijkgaaten des toorens, naar beneeden, wierp: de kleine hoop edele krijgslieden bleef dit weigeren; maar hun braaye Bevelhebber, niet B 3 Wil-

Sluiten