is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Johannes Huss.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7- X

,, fchrift, waaruit men de verplichting kan nflei-

den, om zich in Klooiters te begeevcn. Het is „ ook een openbaar nadeel voor de menschlyke

maatfchappy, wanneer zoo veele menfchen van „ beiderlei geflacht tot ledigheid zich in Kloosters 9, opfluiten, en de werken, die men in dezelve „ bedreef, konden de goedkeuring van God ou,, mogelyk bekomen. —■ Het gebed voor de doo„ den is eene kunst, om de menfchen het geld

uit de zak te krygen, dewelke men aan de be-

driegers en landloopers (ziegeuner) moest over* „ laaten, — De heimelyke oorbiegt was eene „ uitvinding, om de heerfchappy van de Paapen „ te bevestigen, en kon tot niets nuttig zyn. —

De Kerkgereedfchappen, als het misgewaad, de ,, choorhemden , de kelken enz. kon men mis„ fchien, als een uiterlyk fieraad behouden, maar „ dezelve hadden geen byzondere heiligheid in

zich. — Beelden te aanbidden, is een fchan„ delyke afgodendienst, welken fechts het zin„ neloos bygeloof kon goedkeuren. — Het avond5, maal maar onder eenerlei gedaante uittedeelen,

en den Leeken of nietgeestelyken den Wyn te „ onthouden, is tegen de inzetting van denStich-

ter en tegen het gebruik van de eerde Kerk „ enz."

Deeze zuivere leerflellingen, welke men ügtelyk nog met anderen vermeerderen kon, waren in den grond zoo weinig aanltootelyk, dat een redelyk;

E 4 mensen