Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nalaaten, het begin van dezelve mede te deelen r Indien het de plicht van elk vetftandig mensch „ vereischt, om eiken mensch te hooren, en zyne „ gezegden te onderzoeken, al eer hy over den,, zelven zyn oordeel velt, indien nyd, partydigheid en eerzucht by het onderzoek van de waar„ heid onderdrukt moeten worden, dan fmeeke „ ook ik geringe, en, gelyk ik geloove, aan alle „ geleerden onbekende man, myne verklaaringen aan te hooren. — Van Jezus moet elk óprecht „ Christen beginnen, zyne leeringen en voor„ fchriften vergelyken en daar mede bekend wor„ den, dit moet elk doen die aan zyn geloof ze„ kerheid wil veroorzaaken. --» Niets ligt my zoo 9, zeer aan 't hart, dan Gods eer en het nut van „ de kerk, en hebbe, even uit dien hoofde, om ,, dat ik Jezus eerbiedige, — nooit iets met „ hardnekkigheid geleerd en zal het ook verder „ niet doen , het geen tegen de waarheid aan* „ loopt. Veel eerder wil ik den fmadelykften dood lyden, eer ik my tot eenen verdeediger ,, van dwaalingen zou laaten gebruiken." Volgens deeze gronobeginfelen verklaarde hy zich nu omtrent de waardigheid van Jezus op eene wyze, welke' men van eenen zoo yvengen vriend van het Christendom kon verwachien, leidde echter ook uit zyne gegeven verklaringen gevolgtrekkingen af, welke van de pauslyke zyde zekerlyk niet wel moesten worden opgenomen. Dat Jezus alleen,

en

Sluiten