is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Johannes Huss.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 195 )••(TWAALFDE HOOFDSTUK.

Hy word tot den dood veroordeeld.

A-lles zag nu niet ingerpannen verwachting op den bepaalden dag , wanneer Hufs gedagvaard zoude worden. Het was zonderling, beide par. tyen verheugden er zich over. De Bohemers, om dat zy hoopten , hunne zaak nu onderzocht en voor de oogen van de waereld gerechtvaardigd te zien; en de tegenparty, om dat zy nu aan hunnen wrok den ruimen teugel zouden vieren. Den j Juny 14 ij verfcheen, en zag reeds de heilige Vaders vergaaderd. Men wilde de zaak recht kort afdoen, wilde de tegen Hufs opgeftelde Artykels voorleezen en, zonder verder uitftel, dezelve eer hy nog tegenwoordig was veroordeelen. Maar een vriend van de goede zaak kon dit onmogelyk toelaaten. Het was de Notaris van de Kerkvergaadering, Petrus van Mladonowitz. Deeze hoorde naauwlyks, het geen men voor had, of hy ylde terftond tot de Bohemers , om hun daarvan kennis te geeven. Met groote haast vervoegden deezen zich by den Keizer, met het ootmoedig verzoek, dat hy zich tegen eene zoo openbaare onrechtvaardigheid N 2 wil-